Tillsynsmetoder och inspektörens roll

I arbetet med tillsyn på kommunal eller statlig tillsynsmyndighet görs metodval och väljs olika arbetssätt i tillsynsarbetet. Oavsett hur arbetet bedrivs är målet med tillsynen att åstadkomma lagefterlevnad.