Så behandlar vi dina personuppgifter när du lämnar inspel till det pågående arbetet med att ta fram en nationell strategi för miljöbalkstillsynen

I formuläret ges alla som lämnar inspel möjlighet att uppge sina kontaktuppgifter för att vi som arbetar med att ta fram strategin för miljöbalkstillsyn ska kunna kontakta dig om vi vill ställa kompletterande frågor om ditt inspel.