Strategi för miljöbalkstillsynen 2022–2024

En samlad strategi för tillsynen enligt miljöbalken var ett flera förslag i miljötillsynsutredningen som fick positiv respons. Efter ett förarbete 2019 och författningsändring augusti 2020 har de centrala myndigheterna i Tillsyns- och föreskriftsrådet (ToFR) nu startat arbetet med att tillsammans ta fram en strategi för miljöbalkstillsynen i Sverige.