Markförsurning i skogslandskapet

Markförsurning följs av flera andra kemiska förändringar i marken, bland annat ökad aluminiumhalt och minskade halter av kalciumjoner, magnesiumjoner och liknande ämnen. Dessa halter används här som kompletterande mått på markens surhet, vid sidan om pH-värdet.