Stöd från Klimatklivet beviljas inte till främjande av HVO

Naturvårdsverket får enligt Klimatklivsförordningen (Förordning (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar) 3 § punkt 2 endast ge stöd till en åtgärd som bidrar till att öka takten för att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och dess etappmål. HVO (biodiesel) omfattas av reduktionsplikten. Det innebär att stöd från Klimatklivet inte ges till åtgärder som främjar ökad användning av HVO.