Att riskbedöma och åtgärda PFAS-föroreningar inom förorenade områden

Naturvårdsverket har i samarbete med Statens geotekniska institut (SGI) tagit fram en gemensam vägledning om hur högfluorerade ämnen (per- och polyfluorerade alkylsubstanser, PFAS) kan riskbedömas och åtgärdas på förorenade områden.

Översikt

Lagstiftning

Bakgrund