Krav på miljöprestanda vid efterbehandlingsåtgärder

Från och med 2020 ställer Naturvårdverket villkor om att generella krav på miljöprestanda ska tillämpas vid åtgärder som finansieras via sakanslaget för efterbehandling av förorenade områden 1:4.