Tillsyn över nedlagda deponier och förvaringsfall

Tillsynsmyndighet över nedlagda industrideponier och övriga förvaringsfall är den myndighet som hade tillsynen över den verksamhet som gav upphov till deponin/förvaringsfallet. Det kan vara både kommunen och länsstyrelsen för nedlagda deponier där både hushållsavfall och annat avfall lämnats.