Hantering av gips på deponier

Gipsavfall får inte deponeras med annat avfall om vissa halter av organiskt kol överskrids. Eftersom EU-kommissionen ansett att Sverige inte uppfyller EU:s regler på området har Naturvårdsverket ändrat föreskrifterna och upphävt de allmänna råden. Det är verksamhetsutövaren som ska se till att gränsvärdena inte överskrids.