Tillstånd för forskning eller ex-situ bevarande

Verksamhet som omfattar invasiva främmande arter kräver tillstånd.