Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet

Naturvårdsverket tillstyrker förslagen i promemorian då förslagen förtydligar genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU (MKB-direktivet). Vad gäller genomförandet av undantaget från tillämpningsområdet för avfallsdirektivet (artikel 2.1 c) hänvisar Naturvårdsverket till synpunkter som lämnats över remiss Ordning och reda på avfallet (M2021/00207).

Sidan senast uppdaterad: 4 juni 2021Sidansvarig: Natalié Lindenstrand