Riktvärden för buller

Vi har yttrat oss till Miljööverdomstolen om bullerskyddsåtgärder mot vägtrafikbuller vid Konstnärsgården Odensala i Östersunds kommun.