Stoppregeln tillämpas i Fredriksdalsmossen

Mark- och miljööverdomstolen avslog ansökan om torvtäkt i en våtmark som enligt våtmarksinventeringen har höga naturvärden. Domstolen slog fast att våtmarken skulle ses som ett sammanhängande mossekomplex.