Kalkbrytning i Bunge – följ ärendet 2006–2019

Domar samt Naturvårdsverkets yttranden och kommentarer till kalkbrytning i Bunge Ducker (Nordkalk) samt Bunge Stucks (SMA Mineral) på norra Gotland (Ojnareskogen).

Detta har hänt:

Sortera på: fallande - stigande
 • 2006-2008

  Naturvårdsverket anser att lokaliseringen inte kan accepteras ur naturvårdssynpunkt. Vi yttrar oss flera gånger under de här åren i frågan om tillstånd:

 • 2009-10-09

  Miljööverdomstolen beslutar om tillåtlighet för Nordkalks kalkbrytning.

 • 2009-2010

  Naturvårdsverket begär prövningstillstånd i Högsta domstolen och överklagar Miljööverdomstolens dom.

 • 2010-10-21

  Högsta domstolen ger inte prövningstillstånd, Mål nr T 5118-09).

 • 2010

  Nordkalk ansöker om Natura 2000-tilstånd hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

 • 2010-2011

  Naturvårdsverkets yttrande till mark- och miljödomstolen.

 • 2011 hösten

 • 2012-07-05

 • 2012-07-06

 • 2012-08-30

  Högsta domstolen beslutar om partiellt prövningstillstånd. Naturvårdsverkets kommentar:

 • 2012-10-17

  Högsta domstolen inhiberar Mark- och miljööverdomstolens dom (NJA 2012 s. 623).

 • 2013-06-18

  Högsta domstolen undanröjer Nordskalks tillstånd och återförvisar ärendet till mark- och miljödomstolen.

 • 2013-2014

  Mark- och miljödomstolen prövar ansökan om kalkbrytning för tredje gången.

 • 2014-06-02

 • 2014-06-02

  Bunge Stucks: Mark- och miljödomstolens dom

 • 2014-06-05

  Naturvårdsverket beslutar att överklaga mark- och miljödomstolens tillstånd. En skriftlig överklagan ska lämnas in senast 23 juni.

 • 2014-06-19

  Naturvårdsverket överklagar mark- och miljödomstolens tillstånd på fastigheten Bunge Stucks

 • 2014-06-19

  Bunge Ducker: Naturvårdsverket överklagar mark- och miljödomstolens tillstånd.

 • 2014-09-08

  Bunge Ducker och Bunge Stucks: Mark- och miljööverdomstolen lämnar prövningstillstånd för de båda kalkbrotten. Det betyder att de kommer att se över domarna i lägre instans.

 • 2014-12-19

  Naturvårdsverkets yttrande och Artdatabankens utredning.

 • 2015-03-17

  Länsstyrelsen i Gotlands län föreslår för Naturvårdsverket ett antal nya och utökade Natura 2000-områden på Gotland.

 • 2015-03-27

  Naturvårdsverket hemställer hos regeringen om att bland annat peka ut ett utökat Natura 2000 Bästeträsk (även omfattande områden för Nordkalks och SMA:s sökta täkter)

 • 2015-04-10

  Målet om Bunge Ducker vilandeförklaras av MÖD (till senast 31 aug 2015) i avvaktan på regeringens beslut gällande Natura 2000-utpekandet.

 • 2015-05-04

  Även Stucks-målet vilandeförklaras.

 • 2015-08-31

  Regeringen beslutar om flera nya Natura 2000-områden på Gotland, bland annat ett utökat Bästeträsk Natura 2000 som också omfattar Nordkalks sökta område och SMA:s sökta utökning av täkten. Handläggningen av målen återupptas strax efteråt i MÖD.

 • 2015- april-oktober

  Naturvårdsverket genomför undersökningar i fält i området i och kring Bunge Ducker, omfattande ytlig geologi, hydrogeologi, hydrologi samt ekologi.

 • 2015-10-16

  Naturvårdsverket yttrar sig till MÖD angående SMA:s begäran om fortsatt handläggning av ansökan om Stucks-täktens utökning.

 • 2015-11-05

  Naturvårdsverket yttrar sig till MÖD angående de tre rapporter vi färdigställt.

 • 2016-01-25

  Naturvårdsverket yttrar sig till MÖD angående frågan om vilandeförklaring av domstolsprocessen i den del som handlar vilandeförklaring av de delar av SMA Minerals ansökan som omfattas av regeringens utpekande av nya och utökade Natura 2000-områden. Inför huvudförhandlingen den 31 maj yttrar sig Naturvårdsverket en sista gång.

 • 2016-05-31

  Naturvårdsverket deltar i huvudförhandlingen i MÖD angående fortsatt brytning i Bunge Stucks i de delar som inte omfattas av vilandeförklaringen.

 • 2016-09-01

  I en deldom den 1 september 2016 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att avslå SMA:s ansökan om fortsatt täktverksamhet i denna del. Domen kan överklagas till Högsta domstolen.

 • 2016-09-01

  I en deldom den 1 september 2016 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att avslå SMA:s ansökan om fortsatt täktverksamhet i denna del. Domen har av bolaget överklagats till Högsta domstolen, som ännu inte meddelat om de kommer att lämna prövningstillstånd.

 • 2017-06-29

  Högsta förvaltningsdomstolen meddelar dom i mål om rättsprövning av regeringens beslut om utökande av Natura 2000-området Bästeträsk. Regeringens beslut står fast.

 • 2018-09-11

  Mark- och miljööverdomstolen meddelar dom i de båda målen om täktverksamhet i Bunge. Domstolen avslår båda ansökningarna om kalkbrytning.

 • 2019-04-01

  Högsta domstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd.