Buller från täkttransporter vid Torphyttan

Transporterna från en täkt vid Torphyttan skulle orsaka betydande buller. Utredning saknas om vilka försiktighetsmått som skulle kunna vidtas för att minska bullret. Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, har nu upphävt miljöprövningsdelegationens beslut och återförvisat målet för komplettering av underlaget.