Ansökan om tillstånd till uppförande och drift av förbränningsanläggning och hamn i Lövsta

Naturvårdsverket har lämnat yttranden över bolagets ansökan till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.