Metaller i regional bakgrund (årsmedelvärden)

Årsmedelhalterna av metaller i regional bakgrund (landsbygdsmiljö) är mycket låga. Jämfört med halterna i tätort är de något lägre eller på ungefär samma nivå. För flera av metallerna finns en tendens till något lägre halter i norra Sverige.