Bens(a)pyren och andra PAH:er – halter i luft och nedfall i regional bakgrund

Bens(a)pyren är klassad som en cancerframkallande luftförorening som släpps ut bland annat från småskalig vedeldning, arbetsmaskiner och trafik. Mätning sker av både nedfall och halter. Halterna är högre i södra Sverige.