Statistik A-Ö

Genom data från miljöövervakning, statistik om utsläpp och inventeringar av naturen bidrar Naturvårdsverket med kunskap för att minska påverkan på miljön.

 1. a
 2. b
 3. C
 4. d
 5. e
 6. f
 7. G
 8. h
 9. I
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. Q
 18. R
 19. s
 20. t
 21. U
 22. v
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. z
 27. Å
 28. Ä
 29. Ö
A
 1. Ammoniak, utsläpp till luft
 2. Arsenik i grundvatten
 3. Arsenik, halter i luft, i gaturum och urban bakgrund, årsmedelvärden
 4. Arsenik, utsläpp till luft
 5. Avfall i EU
 6. Avfall, behandling
 7. Avfall, illegala gränsöverskridande transporter
 8. Avfall, illegala gränsöverskridande transporter avfallssort
 9. Avfall, import och export
 10. Avfall, mat
 11. Avfall, mängder
B
 1. Bens(a)pyren och andra PAH:er halter i luft, nedfall regional bakgrund
 2. Bens(a)pyren, halter i luft, gaturum, årsmedelvärden
 3. Bens(a)pyren, utsläpp till luft från ved
 4. Bensen, halter i luft, gaturum, årsmedelvärden
 5. Björn, populationsutveckling i Sverige
 6. Bly i blod hos barn
 7. Bly i fisk
 8. Bly i grundvatten
 9. Bly, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, årsmedelvärden
 10. Bly, utsläpp till luft
 11. Bly, utsläpp till luft från industrianläggningar
 12. Bly, utsläpp till vatten från industrianläggningar
 13. Bränsleanvändning för bensin- och dieselbilar
 14. Bränsleanvändning för el- och fjärrvärmeproduktion
D
 1. Dioxin i fisk
 2. Dioxin i sillgrissleägg
 3. Dioxin, utsläpp till luft
E
 1. Energianvändning i bostäder och lokaler
 2. Energianvändning inom industrin
F
 1. Flamskyddsmedel i sillgrissleägg
 2. Flygresor per person
 3. Flyktiga organiska ämnen, utsläpp till luft
 4. Förorenade områden, län i urval
H
 1. Havsörn, andel lyckade häckningar
 2. Havsörn, antal ungar per kull
 3. Hexaklorbensen (HCB), utsläpp till luft
J
 1. Järv, antal föryngringar i Sverige
K
 1. Kadmium i fisk
 2. Kadmium i grundvatten
 3. Kadmium i urin hos kvinnor
 4. Kadmium, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, årsmedelvärden
 5. Kadmium, utsläpp till luft
 6. Kolmonoxid, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, årsmedel och max 8tim-medel
 7. Kolmonoxid, utsläpp till luft
 8. Koppar, utsläpp till luft
 9. Kungsörn, antal ungar per par
 10. Kungsörn, populationsutveckling
 11. Kvicksilver i sill/strömming
 12. Kvicksilver, utsläpp till luft
 13. Kvävedioxid, halter i luft, de senaste 24 timmarna
 14. Kvävedioxid, halter i luft, den senaste månadens dygnsmedelvärden
 15. Kvävedioxid, halter i luft, gaturum, antal dygn över MKN
 16. Kvävedioxid, halter i luft, gaturum, timmedelvärde 98-percentil
 17. Kvävedioxid, halter i luft, gaturum, årsmedelvärden
 18. Kvävedioxid, halter i luft, regional bakgrund, årsmedelvärden
 19. Kvävedioxid, halter i luft, urban bakgrund, årsmedelvärden
 20. Kväveoxider, utsläpp till luft
 21. Kväveoxider, utsläpp till luft från vägtransporter
 22. Kväveoxider, utsläpp till luft, internationellt flyg och sjöfart
 23. Köttprodukter, konsumtion och produktion i Sverige
 24. Köttprodukter, konsumtion per person
L
 1. Lodjur, antal familjegrupper
M
 1. Metaller, halter i luft, regional bakgrund, årsmedelvärden
 2. Metaller, nedfall, regional bakgrund, årsdeposition
 3. Miljöledning, andel certifierade myndigheter
 4. Miljöledning, energianvändning hos myndigheterna uppdelat på energislag
 5. Miljöledning, koldioxidutsläpp från myndigheters tjänsteresor och transporter
 6. Miljöledning, miljökrav i myndigheters upphandlingar
 7. Mjölk och ost, konsumtion och produktion i Sverige
N
 1. Naturreservat, antal och areal
 2. Nickel, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, årsmedelvärden
O
 1. Ozon – marknära, exponering regionalt (AOT40)
 2. Ozon – marknära, exponering regionalt och urbant (SOMO35)
 3. Ozon - marknära, halter i luft, de senaste 24 timmarna
 4. Ozon – marknära, halter i luft, den senaste 24 8-timmarsmedelvärden
 5. Ozon – marknära, halter i luft, den senaste månadens dygns maximala 8-timmarsmedelvärden
 6. Ozon - marknära, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, max 8tim-värden
 7. Ozon – marknära, halter i luft, regional bakgrund, antal dygn över MKN
 8. Ozon – marknära, halter i luft, regional bakgrund, maximala 8-timmarsmedelvärden
 9. Ozon – marknära, halter i luft, regional bakgrund, månadsmedelvärden
 10. Ozon – marknära, halter i luft, urban bakgrund, antal dygn över MKN
 11. Ozon – marknära, halter i luft, urban och regional bakgrund, årsmedelvärden
P
 1. PAH, utsläpp till luft
 2. Partiklar (PM10) halter i luft, de senaste 24 timmarna
 3. Partiklar (PM10) halter i luft, den senaste månadens dygnsmedelvärden
 4. Partiklar (PM10) halter i luft, gaturum (årsmedelvärden)
 5. Partiklar (PM10) halter i luft, gaturum, antal dygn över MKN
 6. Partiklar (PM10) halter i luft, regional bakgrund (årsmedelvärden)
 7. Partiklar (PM10), utsläpp till luft
 8. Partiklar (PM2,5) halter i luft, de senaste 24 timmarna
 9. Partiklar (PM2,5) halter i luft, den senaste månadens dygnsmedelvärden
 10. Partiklar (PM2,5) halter i luft, gaturum (årsmedelvärden)
 11. Partiklar (PM2,5) halter i luft, regional bakgrund (årsmedelvärden)
 12. Partiklar (PM2,5) halter i luft, urban bakgrund (exponering)
 13. Partiklar (PM2,5) halter i luft, urban bakgrund (årsmedelvärden)
 14. Partiklar (PM2,5), utsläpp till luft
 15. PCB i fisk
 16. PCB i sillgrissleägg
 17. PCB, utsläpp till luft
 18. PFOS i sillgrissleägg
 19. Plastbärkassar
S
 1. Skog, formellt skyddad
 2. Skog, tillväxt och avverkningar
 3. Skog, virkesförråd
 4. Skyddad natur
 5. Sot, halter i luft, de senaste 24 timmarna
 6. Sot, halter i luft, den senaste månadens dygnsmedelvärden
 7. Sot, utsläpp till luft
 8. Svaveldioxid, halter i luft, regional bakgrund, årsmedelvärden
 9. Svaveldioxid, halter i luft, urban bakgrund och gaturum, 98-percentil för timmedelvärden
 10. Svaveldioxid, utsläpp till luft
 11. Svaveldioxid, utsläpp till luft, internationellt flyg och sjöfart
 12. Sveriges officiella statistik
T
 1. Textil
V
 1. Varg, inavel i Skandinavien
 2. Varg, population Skandinavien
 3. Växthusgaser, konsumtionsbaserade utsläpp i Sverige och andra länder
 4. Växthusgaser, konsumtionsbaserade utsläpp per person
 5. Växthusgaser, nettoutsläpp och nettoupptag från markanvändning
 6. Växthusgaser, territoriella utsläpp och upptag
 7. Växthusgaser, utsläpp från arbetsmaskiner
 8. Växthusgaser, utsläpp från avfall
 9. Växthusgaser, utsläpp från den svenska befolkningens flygresor
 10. Växthusgaser, utsläpp från egen uppvärmning av bostäder och lokaler
 11. Växthusgaser, utsläpp från el och fjärrvärme
 12. Växthusgaser, utsläpp från industrin
 13. Växthusgaser, utsläpp från inrikes transporter
 14. Växthusgaser, utsläpp från jordbruk
 15. Växthusgaser, utsläpp från lösningsmedel och övrig produktanvändning
 16. Växthusgaser, utsläpp från Sveriges export
 17. Växthusgaser, utsläpp från utrikes sjöfart och flyg
 18. Växthusgaser, utsläpp i den handlande och icke-handlande sektorn
 19. Växthusgaser, utsläpp och upptag i skogen
 20. Växthusgaser, utsläppens samband med vädret
Z
 1. Zink i grundvatten
 2. Zink, utsläpp till luft
 3. Zink, utsläpp till luft, från industrianläggningar
 4. Zink, utsläpp till vatten, från industrianläggningar