Statistik A-Ö

Genom data från miljöövervakning, statistik om utsläpp och inventeringar av naturen bidrar Naturvårdsverket med kunskap för att minska påverkan på miljön.

  1. a
  2. b
  3. C
  4. d
  5. e
  6. f
  7. G
  8. h
  9. I
  10. j
  11. k
  12. l
  13. m
  14. n
  15. o
  16. p
  17. Q
  18. R
  19. s
  20. t
  21. U
  22. v
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. z
  27. Å
  28. Ä
  29. Ö
A
  1. Ammoniak, utsläpp till luft
  2. Arsenik i grundvatten
  3. Arsenik, halter i luft, i gaturum och urban bakgrund, årsmedelvärden
  4. Avfall i EU
  5. Avfall, behandling
  6. Avfall, illegala gränsöverskridande transporter
  7. Avfall, illegala gränsöverskridande transporter avfallssort
  8. Avfall, import och export
  9. Avfall, mat
  10. Avfall, mängder
B
  1. Bens(a)pyren och andra PAH:er halter i luft, nedfall regional bakgrund
  2. Bens(a)pyren, halter i luft, gaturum, årsmedelvärden
  3. Bens(a)pyren, utsläpp till luft från ved
  4. Bensen, halter i luft, gaturum, årsmedelvärden
  5. Björn, populationsutveckling i Sverige
  6. Bly i blod hos barn
  7. Bly i fisk
  8. Bly i grundvatten
  9. Bly, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, årsmedelvärden
  10. Bly, utsläpp till luft
  11. Bly, utsläpp till luft från industrianläggningar
  12. Bly, utsläpp till vatten från industrianläggningar
  13. Bränsleanvändning för bensin- och dieselbilar
  14. Bränsleanvändning för el- och fjärrvärmeproduktion
D
  1. Dioxin i fisk
  2. Dioxin i sillgrissleägg
  3. Dioxin, utsläpp till luft
  4. Dubbdäck, användning i Sverige
E
  1. Energianvändning i bostäder och lokaler
F
  1. Flamskyddsmedel i sillgrissleägg
  2. Flygresor per person
  3. Flyktiga organiska ämnen, utsläpp till luft
  4. Förorenade områden, län i urval
H
  1. Havsörn, andel lyckade häckningar
  2. Havsörn, antal ungar per kull
  3. Hexaklorbensen (HCB), utsläpp till luft
J
  1. Järv, antal föryngringar i Sverige
K
  1. Kadmium i fisk
  2. Kadmium i grundvatten
  3. Kadmium i urin hos kvinnor
  4. Kadmium, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, årsmedelvärden
  5. Kadmium, utsläpp till luft
  6. Kolmonoxid, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, årsmedel och max 8tim-medel
  7. Kolmonoxid, utsläpp till luft
  8. Koppar, utsläpp till luft
  9. Kungsörn, antal ungar per häckande par
  10. Kungsörn, populationsutveckling
  11. Kvicksilver i sill/strömming
  12. Kvicksilver, utsläpp till luft
  13. Kvävedioxid, halter i luft, de senaste 24 timmarna
  14. Kvävedioxid, halter i luft, den senaste månadens dygnsmedelvärden
  15. Kvävedioxid, halter i luft, gaturum, antal dygn över MKN
  16. Kvävedioxid, halter i luft, gaturum, timmedelvärde 98-percentil
  17. Kvävedioxid, halter i luft, gaturum, årsmedelvärden
  18. Kvävedioxid, halter i luft, regional bakgrund, årsmedelvärden
  19. Kvävedioxid, halter i luft, urban bakgrund, årsmedelvärden
  20. Kväveoxider, utsläpp till luft
  21. Kväveoxider, utsläpp till luft från personbilar
  22. Kväveoxider, utsläpp till luft från vägtransporter
  23. Kväveoxider, utsläpp till luft, internationellt flyg och sjöfart
  24. Köttprodukter, konsumtion och produktion i Sverige
  25. Köttprodukter, konsumtion per person
L
  1. Lodjur, antal familjegrupper
M
  1. Metaller, halter i luft, regional bakgrund, årsmedelvärden
  2. Metaller, nedfall, regional bakgrund, årsdeposition
  3. Miljöledning, andel certifierade myndigheter
  4. Miljöledning, energianvändning hos myndigheterna uppdelat på energislag
  5. Miljöledning, koldioxidutsläpp från myndigheters tjänsteresor och transporter
  6. Miljöledning, miljökrav i myndigheters upphandlingar
N
  1. Naturreservat, antal och areal
  2. Naturum, antal besökare
  3. Nickel, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, årsmedelvärden
O
  1. Ozon – marknära, exponering regionalt (AOT40)
  2. Ozon – marknära, exponering regionalt och urbant (SOMO35)
  3. Ozon - marknära, halter i luft, de senaste 24 timmarna
  4. Ozon – marknära, halter i luft, den senaste 24 8-timmarsmedelvärden
  5. Ozon – marknära, halter i luft, den senaste månadens dygns maximala 8-timmarsmedelvärden
  6. Ozon - marknära, halter i luft, gaturum och urban bakgrund, max 8tim-värden
  7. Ozon – marknära, halter i luft, regional bakgrund, antal dygn över MKN
  8. Ozon – marknära, halter i luft, regional bakgrund, maximala 8-timmarsmedelvärden
  9. Ozon – marknära, halter i luft, regional bakgrund, månadsmedelvärden
  10. Ozon – marknära, halter i luft, urban bakgrund, antal dygn över MKN
  11. Ozon – marknära, halter i luft, urban och regional bakgrund, årsmedelvärden
P
  1. PAH, utsläpp till luft
  2. Partiklar (PM10) halter i luft, de senaste 24 timmarna
  3. Partiklar (PM10) halter i luft, den senaste månadens dygnsmedelvärden
  4. Partiklar (PM10) halter i luft, gaturum (årsmedelvärden)
  5. Partiklar (PM10) halter i luft, gaturum, antal dygn över MKN
  6. Partiklar (PM10) halter i luft, regional bakgrund (årsmedelvärden)
  7. Partiklar (PM10), utsläpp till luft
  8. Partiklar (PM2,5) halter i luft, de senaste 24 timmarna
  9. Partiklar (PM2,5) halter i luft, den senaste månadens dygnsmedelvärden
  10. Partiklar (PM2,5) halter i luft, gaturum (årsmedelvärden)
  11. Partiklar (PM2,5) halter i luft, regional bakgrund (årsmedelvärden)
  12. Partiklar (PM2,5) halter i luft, urban bakgrund (exponering)
  13. Partiklar (PM2,5) halter i luft, urban bakgrund (årsmedelvärden)
  14. Partiklar (PM2,5), utsläpp till luft
  15. PCB i fisk
  16. PCB i sillgrissleägg
  17. PCB, utsläpp till luft
  18. PFOS i sillgrissleägg
  19. Plastbärkassar
S
  1. Skog, formellt skyddad
  2. Skog, producerade trävaror och bioenergi
  3. Skog, tillväxt och avverkningar
  4. Skog, virkesförråd
  5. Skyddad natur
  6. Sot, halter i luft, de senaste 24 timmarna
  7. Sot, halter i luft, den senaste månadens dygnsmedelvärden
  8. Sot, utsläpp till luft
  9. Svaveldioxid, halter i luft, regional bakgrund, årsmedelvärden
  10. Svaveldioxid, halter i luft, urban bakgrund och gaturum, 98-percentil för timmedelvärden
  11. Svaveldioxid, utsläpp till luft
  12. Svaveldioxid, utsläpp till luft, internationellt flyg och sjöfart
  13. Sveriges officiella statistik
T
  1. Textil
V
  1. Varg, inavel i Skandinavien
  2. Varg, population Skandinavien
  3. Växthusgaser, konsumtionsbaserade utsläpp i Sverige och andra länder
  4. Växthusgaser, konsumtionsbaserade utsläpp per person
  5. Växthusgaser, territoriella utsläpp och upptag
  6. Växthusgaser, utsläpp från arbetsmaskiner
  7. Växthusgaser, utsläpp från avfall
  8. Växthusgaser, utsläpp från den svenska befolkningens flygresor
  9. Växthusgaser, utsläpp från egen uppvärmning av bostäder och lokaler
  10. Växthusgaser, utsläpp från el och fjärrvärme
  11. Växthusgaser, utsläpp från industrin
  12. Växthusgaser, utsläpp från inrikes transporter
  13. Växthusgaser, utsläpp från jordbruk
  14. Växthusgaser, utsläpp från lösningsmedel och övrig produktanvändning
  15. Växthusgaser, utsläpp från Sveriges export
  16. Växthusgaser, utsläpp från utrikes sjöfart och flyg
  17. Växthusgaser, utsläpp i den handlande och icke-handlande sektorn
  18. Växthusgaser, utsläpp och upptag från markanvändning
  19. Växthusgaser, utsläppens samband med vädret
Z
  1. Zink i grundvatten
  2. Zink, utsläpp till luft
  3. Zink, utsläpp till luft, från industrianläggningar
  4. Zink, utsläpp till vatten, från industrianläggningar