Lakvatten från deponier

Faktablad som bland annat beskriver hur lakvatten kan tas om hand. ISBN 978-91-620-8306-9.