Karakterisering av PCB och PCDD/F i Östersjöns ytsediment

Halter och källspårning med hjälp av multivariat mönsteranalys. ISBN 978-91-620-6581-2.