Åtgärdsprogram för bevarande av skalbaggar på skogslind [på gammal lind]

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. Med uppdaterad åtgärdstabell. ISBN 91-620-5552-6.