Statens samlade arbete för att nå miljömålen

Naturvårdsverket lämnar idag den årliga uppföljningen av miljömålsarbetet till regeringen. Några exempel under året är skärpningen av EU:s system för handel med utsläppsrätter, en minskning i 2019 års fiskekvoter för flera bestånd i Östersjön samt Våtmarkssatsningen. Här har 118 miljoner kronor fördelats till länsstyrelserna som beslutat om 177 våtmarksprojekt.