Den biologiska mångfalden är hårt trängd

I dag rapporterar Sverige statusen för 166 arter och 89 naturtyper till EU. Endast 20 procent av Sveriges naturtyper och 40 procent av arterna mår bra. Bedömningarna delas in i gynnsam, otillfredsställande och dålig. Gynnsam innebär kortfattat att de på lång sikt ska kunna fortleva som en livskraftig del av den svenska naturen.

För ytterligare information, kontakta:

Mark Marissink, bitr. chef Miljöanalysavdelningen, 076-115 16 37, mark.marissink@naturvardsverket.se

Susann Östergård, enhetschef Naturanalysenheten, 010-698 11 05, susann.ostergard@naturvardsverket.se

Mona Naeslund, projektledare Artikel 17-rapporteringen, 010-698 14 52, mona.naeslund@naturvardsverket.se

Michael Haldin, utredare, enheten för miljöövervakning, Havs- och vattenmyndigheten, 010-698 62 18, michael.haldin@havochvatten.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se