Bättre möjligheter att åtgärda giftiga PFAS i mark och vatten

Förutsättningar att bedriva en effektiv och enhetlig tillsyn av områden som förorenats av högfluorerade ämnen, PFAS, förbättras genom en ny vägledning.