Nytt register och ökad styrning minskar arbetsmaskinernas utsläpp

Klimatutsläppen från arbetsmaskiner har ökat när de svenska utsläppen i stort har minskat. Samtidigt saknas viktig information om maskinerna och deras miljöprestanda. För att minska utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar föreslår Naturvårdsverket ett nytt arbetsmaskinsregister. Cirka 37 000 arbetsmaskiner, som ägs av företag i många olika sektorer, bedöms omfattas av en ny registerplikt om den införs.