Fler ekosystemtjänster och klimatanpassning med grön infrastruktur

Kommande regionala handlingsplaner för grön infrastruktur ska ge kunskap om ekologiska sammanhang i landskapet och bidra till att man i den fysiska planeringen ser landskapet som en helhet. Behovet av klimatanpassning och hänsyn till ekosystemtjänster ökar och har båda en stark koppling till varandra och till en väl fungerande grön infrastruktur.