Beslut om bidrag för att minska spridning av mikroplast i dagvatten

Sammanlagt fördelar Naturvårdsverket 10 miljoner kronor för att minska spridningen av mikroplast till hav, sjöar och vattendrag.