Mer naturbetesmarker och ekonomiskt bärkraftiga företag med nytt kunskapsunderlag

Naturvårdsverket har tagit fram kartskikt som visar befintliga och potentiellt restaurerbara betesmarker i hela Sverige utanför fjällen. En av utgångspunkterna för arbetet är att det finns stora ekonomiska fördelar med stora betesfållor jämfört med små.