Antal besök till Sveriges 33 naturum fortsatte öka 2017

Naturum lockar allt fler besökare. 2017 ökade både det totala antalet besök och besök av skolbarn.