Finansiering av efterbehandling av förorenade områden

Naturvårdsverket avsätter 825 miljoner kronor till avhjälpande av föroreningsskador (inklusive sedimentåtgärder och sanering av mark inför bostadsbyggande) år 2021.