Krondroppsnätet-NV

Delprogrammet Krondroppsnätet – NV utgör en del av ett större mätnät kallat Krondroppsnätet. Syftet med Krondroppsnätet är att för framförallt skogsekosystemen långsiktigt beskriva belastning, tillstånd, regionala skillnader, utveckling över tiden samt effekter med avseende bland annat på försurning, övergödning och marknära ozon. Utöver nedfallsmätningarna utförs även markvattenkemiska provtagningar och analyser av lufthalter.

Sidan senast uppdaterad: 2 juli 2018Sidansvarig: Salar Valinia