Stockholmskonventionen - långlivade organiska föroreningar, POPs

Stockholmskonventionen är en internationell konvention som ska skydda människor och miljö från skadlig påverkan från långlivade organiska föroreningar, så kallade POPs.