EU:s direktiv för biologisk mångfald

EU:s två naturvårdsdirektiv, art- och habitatdirektivet respektive fågeldirektivet utgör grunden i EU:s naturvårdspolitik.