Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 27 september 2021

 • Våtmarkers betydelse för vattenhushållning – webbinarium (4/7)

  Våtmarker balanserar vattenflöden och bromsar upp vattnet. Detta innebär att våtmarker magasinerar vattnet längre än det omgivande landskapet. Våtmarker kan även förstärka basflöden i vattendrag under torrperioder vilket kan förhindra uttorkning.

Kommande händelser

 • Miljöövervakningsdagarna 2021

  Konferensen är årets största mötesplats för chefer, handläggare på länsstyrelser, andra myndigheter samt organisationer som arbetar med miljöövervakning. Detta är ett unikt tillfälle att träffas och samverka för att fördjupa sig i aktuella miljöövervakningsfrågor.

 • Våtmarkers betydelse för vattenrening – webbinarium (5/7)

  Våtmarker är naturliga reningsverk och de flesta våtmarker renar vattnet från både kväve och fosfor. Den minskade våtmarksarealen och förändrad markanvändning har inneburit att transporten av näringsämnen som kväve och fosfor ökat, vilket bidragit till ökad övergödning i sjöar, vattendrag och hav.

 • Webbinarium om vägledning för grönplanering i hela landskapet

  Naturvårdsverket och Boverket bjuder in till webbinarium om en ny vägledning om grönplanering som omfattar både byggd miljö och hela landskap. Webbinariet lyfter syftet och nyttan med kommunal grönplanering. Här spelar grönplanen en viktig roll som övergripande strategiskt verktyg för att ta tillvara och utveckla biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Det skapar i sin tur förutsättningar för en bättre folkhälsa, klimatanpassning och en fungerande grön infrastruktur. Grönplanering angår och påverkar många aktörer, både kommuner och dess invånare, länsstyrelser, regioner, markägare och företag.

 • Samverkan om hållbart nyttjande i odlingslandskapet

  För att kunna bidra till ett hållbart nyttjande och bevarande av biologisk mångfald i odlingslandskapet behöver vi samverka och jobba över gränserna mellan landsbygds-, naturvårds-, friluftslivs- och kulturmiljöfrågor. För att öka samverkan bjuder Jordbruksverket och Naturvårdsverket in till ett webbinarium där vi gemensamt informerar om och diskuterar aktuella frågor i odlingslandskapet.

 • Våtmarkers betydelse för klimatet – webbinarium (6/7)

  Våtmark är positiva för klimatet eftersom de kan binda koldioxid. Att återställa våtmarker är därför viktigt för att kunna begränsa klimatförändringarna i den takt som krävs redan till 2030.

 • Våtmarkers betydelse för den biologiska mångfalden – webbinarium (7/7)

  Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och gynnar därför bevarandet av den biologiska mångfalden; att vi har ett landskap med många olika livsmiljöer för växter och djur. Nästan 600 rödlistade arter är till exempel beroende av våtmarker.

 • Biologisk mångfald och människors välbefinnande

  Välkommen till en konferens om som tar upp det pågående arbetet inom FN:s panel för biologisk mångfald, IPBES. Konferensen kommer att innehålla olika presentationer samt diskussion om hur biologisk mångfald relaterar till människans välmående. Reservera redan nu tidpunkten i din kalender.

 • Klimatforum 2021

  Klimatförändringarna är en av vår tids allra största utmaningar och uppvärmningen påverkar redan samhällen och ekonomier i grunden. Varmt välkommen till årets upplaga av Klimatforum som fokuserar på de lösningar, människor och initiativ som genom att gå steget före gör en samhällsomställning möjlig.