Kalendarium

En överblick över de evenemang, seminarier och konferenser som Naturvårdsverket arrangerar. Här finns också länkar till evenemang där vi deltar med experter eller som utställare.

Vald dag: den 22 september 2021

 • Textildialog om pågående EU-initiativ

  Välkommen till årets andra dialogmöte om en hållbar utveckling för hela värdekedjan i textilbranschen. Temat för mötet är pågående EU-initiativ. Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen bjuder in till dialogmötet.

 • Naturvårdskonferensen 2021 - tema restaurering

  Den 22-24 september träffas ledare inom naturvården (länsstyrelser, Naturvårdsverket, Miljödepartementet och andra statliga myndigheter) för samtal om aktuella strategiska frågor, erfarenhetsutbyte och att utveckla naturvården i Sverige.

 • Temadag: Ekologisk kompensation

  Naturvårdsverket har finansierat sju forskningsprojekt inom området ekologisk kompensation. Den 22 september presenterar forskningsprojekten sina resultat på ett slutseminarium.

Kommande händelser

 • Våtmarkers betydelse för vattenhushållning – webbinarium (4/7)

  Våtmarker balanserar vattenflöden och bromsar upp vattnet. Detta innebär att våtmarker magasinerar vattnet längre än det omgivande landskapet. Våtmarker kan även förstärka basflöden i vattendrag under torrperioder vilket kan förhindra uttorkning.

 • Miljöövervakningsdagarna 2021

  Konferensen är årets största mötesplats för chefer, handläggare på länsstyrelser, andra myndigheter samt organisationer som arbetar med miljöövervakning. Detta är ett unikt tillfälle att träffas och samverka för att fördjupa sig i aktuella miljöövervakningsfrågor.

 • Våtmarkers betydelse för vattenrening – webbinarium (5/7)

  Våtmarker är naturliga reningsverk och de flesta våtmarker renar vattnet från både kväve och fosfor. Den minskade våtmarksarealen och förändrad markanvändning har inneburit att transporten av näringsämnen som kväve och fosfor ökat, vilket bidragit till ökad övergödning i sjöar, vattendrag och hav.

 • Miljöledning i staten 2021

  Alla som arbetar med miljöledning i statliga myndigheter är välkomna till denna digitala konferens. Syftet är att vi ska inspireras, få information om vad som är på gång och ta del av varandras erfarenheter.

 • Webbinarium om vägledning för grönplanering i hela landskap

  Naturvårdsverket och Boverket bjuder in till webbinarium om en ny vägledning om grönplanering som omfattar både byggd miljö och hela landskap. Webbinariet lyfter syftet och nyttan med kommunal grönplanering och tar upp grönplanens roll som övergripande strategiskt verktyg både i fysisk planering och i långsiktig förvaltning. Hur kan vi arbeta med grönplanering för att ta tillvara och utveckla biologisk mångfald och ekosystemtjänster? Hur skapar vi förutsättningar för fungerande grön infrastruktur, klimatanpassning och bättre folkhälsa? Grönplanering angår och påverkar många aktörer, både kommuner och dess invånare, länsstyrelser, regioner, markägare och företag.

 • Samverkan om hållbart nyttjande i odlingslandskapet

  För att kunna bidra till ett hållbart nyttjande och bevarande av biologisk mångfald i odlingslandskapet behöver vi samverka och jobba över gränserna mellan landsbygds-, naturvårds-, friluftslivs- och kulturmiljöfrågor. För att öka samverkan bjuder Jordbruksverket och Naturvårdsverket in till ett webbinarium där vi gemensamt informerar om och diskuterar aktuella frågor i odlingslandskapet.

 • Frukostwebbinarie om besöksräkning

  Webbinariet ger en kort inblick i teori och praktik gällande besöksräkning av Peter Fredman Mittuniversitetet ETOUR. Varför ska man räkna besökare? Hur gör man osv? vad ska man tänka på när man räkna besökare? Vi kommer också få bekanta oss med några goda exempel från olika länsstyrelser som strukturerat och planerat genomfört besöksräkning i naturreservat. Vi har därefter diskussion kring ämnet.

 • Våtmarkers betydelse för klimatet – webbinarium (6/7)

  Våtmark är positiva för klimatet eftersom de kan binda koldioxid. Att återställa våtmarker är därför viktigt för att kunna begränsa klimatförändringarna i den takt som krävs redan till 2030.

 • Ta del av ny nationell strategi för miljöbalkstillsynen

  Välkommen att delta på detta lanseringswebbinarium! På webbinariet får du möjlighet att höra tankarna bakom strategin och hur den kommer att påverka vårt gemensamma tillsynsarbete. Från början av oktober kan du ta del av strategin på webben.