Miljöbedömningar av planer och program

Vissa planer och program ska miljöbedömas i samband med att de tas fram eller ändras. Syftet med miljöbedömning är att ”integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas” (Miljöbalken 6 kap. 11 §).