Yttrande över promemorian Ytterligare utvidgning av skattebefrielsen för egenproducerad el

Naturvårdsverket tillstyrker förslaget om ytterligare utvidgning av skattebefrielsen för egenproducerad el då det bedöms ge stärkta incitament att investera ytterligare i solkraftsproduktion, men betonar att skattebefrielsen utvärderas för att kontrollera att de samhällsekonomiska nyttorna överväger kostnaderna. Yttrandet lämnat till Finansdepartementet 24 maj 2018.

Sidan senast uppdaterad: 28 maj 2018Sidansvarig: Anna Karin Cederblad