Yttrande om promemoria: Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov

Naturvårdsverket avstyrker förslaget att införa en generell bestämmelse i plan- och bygglagen. Yttrande lämnat till Näringsdepartementet.

Sidan senast uppdaterad: 2 februari 2018Sidansvarig: Karin Klingspor