Yttrande över utkast till lagrådsremiss en ny kustbevakningslag

Naturvårdsverket har inga synpunkter på förslagen i promemorian. Yttrande till justitiedepartementet lämnat 7 februari 2018.

Sidan senast uppdaterad: 8 mars 2018Sidansvarig: Marie Larsson