Yttrande över utkast till lagrådsremiss en ny kustbevakningslag

Naturvårdsverket har inga synpunkter på förslagen i promemorian. Yttrande till justitiedepartementet lämnat 7 februari 2018.

Sidan senast uppdaterad: 14 januari 2019Sidansvarig: Marie Larsson