Yttrande över promemorian Förslag till ändringar i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Naturvårdsverket tillstyrker förslagen i remissen om ändringar i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag.

Sidan senast uppdaterad: 9 maj 2018Sidansvarig: Pernilla Molin