Yttrande över författningsförslag om överträdelser av förbud i svavelförordningen som rör användning av marint bränsle

Naturvårdsverket har inga synpunkter på remissen. Yttrande till Miljö- och energidepartementet 22 januari 2018.

Sidan senast uppdaterad: 31 januari 2018Sidansvarig: Per Andersson