Yttrande över Domarnämndens promemoria Begäran om författningsändring avseende lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare

Naturvårdsverket tillstyrker förslaget.

Sidan senast uppdaterad: 26 juni 2017Sidansvarig: Kerstin Backman-Hannerz