Yttrande över Skogsstyrelsens meddelande: Skogliga skattningar från laserdata

Naturvårdsverket tillstyrker förslaget att en fortlöpande nationell laserskanning ska utredas, men anser att det är viktigt att perspektivet på en sådan utredning blir bredare än det skogliga.

Sidan senast uppdaterad: 22 december 2016Sidansvarig: Gunilla Sallhed