Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till ändringar i gruppundantagsförordningen

Naturvårdsverket avstyrker kommissionens förslag i de delar som rör stödvillkor till regionala flygplatser respektive kusthamnar.