Domar och beslut som berör industriutsläppsverksamheter

Här publicerar vi de domar och beslut som domstolar och andra prövningsmyndigheter fattat. Här ska även beslut om dispenser och åtgärder vid nedläggning finnas.