Bidrag till satsning på avskiljning av läkemedelsrester från avloppsvatten 2019

Naturvårdsverket har i regleringsbrevet för 2019 fått i uppdrag att utlysa ytterligare investeringsbidrag för implementering av teknik för avskiljning av läkemedelsrester vid avloppsreningsverk.