Så hanteras ärenden - Klimatklivet

Åtgärder i Klimatklivet bedöms av Naturvårdsverket, med hjälp från Länsstyrelserna, Energimyndigheten och andra centrala myndigheter. På den här sidan beskriver vi vad som händer i ett ärende och hur beviljade åtgärder ska redovisas.

Ansökning och redovisning av åtgärder inom Klimatklivet – steg för steg

Sortera på: fallande - stigande
 • 1.

  Den som ska genomföra en åtgärd (huvudmannen) ansöker om klimatinvesteringsstöd via Naturvårdsverkets ansökningsformulär för Klimatklivet. Kontakta länsstyrelsen om frågor inför ansökan.

 • 2.

  Länsstyrelsen granskar ansökan och begär vid behov in kompletteringar från den som är ansvarig för åtgärden. Länsstyrelsen skriver ett yttrande om ansökan och lämnar den till Naturvårdsverket.

 • 3.

  Naturvårdsverket granskar ansökan med bilagor och begär in eventuella kompletteringar. Naturvårdsverket tittar på åtgärdens utsläppsminskning och lönsamhet, och på huvudmannens finansiella förmåga att genomföra åtgärden. De åtgärder som prioriteras för bidrag är de som har högst klimatnytta.

 • 4.

  När ansökan godkänts fattar Naturvårdsverket ett beslut om klimatinvesteringsstöd. Beslutet meddelas via e-post . I samband med beslut om beviljat stöd får huvudmannen i de flesta fall en första delutbetalning av stödet.

 • 5.

  Åtgärden får påbörjas när klimatinvesteringsstöd har beviljats. Beslutet meddelas via e-post till den som är ansvarig för ansökan hos huvudmannen.

 • 6.

  Huvudmannen lägesrapporterar åtgärden var sjätte månad från och med åtgärdens startdatum. Lägesrapporterna skickas till länsstyrelsen.
  Om något ändras under åtgärdens genomförandetid, t.ex. kostnader eller tidplan, ska man meddela Länsstyrelsen och Naturvårdsverket om förändringarna i lägesrapporten.
  Ligger lägesrapporten däremot långt fram i tiden, och det finns behov av att meddela ändringar omgående, ska stödmottagaren skicka e-post till Naturvårdsverket med sin Länsstyrelse som kopiemottagare.

 • 7.

  Länsstyrelsen granskar lägesrapporten och begär in eventuella kompletteringar. Länsstyrelsen skriver ett yttrande om lägesrapporten och lämnar den till Naturvårdsverket.

 • 8.

  Naturvårdsverket granskar lägesrapporten och bedömer åtgärdens genomförande. När den första lägesrapporten är godkänd får huvudmannen ofta ytterligare en delutbetalning av stödet.

 • 9.

  Senast tre månader efter att åtgärden är slutförd skickar huvudmannen en slutrapport till länsstyrelsen.

 • 10.

  Länsstyrelsen granskar slutrapporten, skriver ett yttrande och lämnar den sedan till Naturvårdsverket.

 • 11.

  Naturvårdsverket granskar slutrapporten och bedömer åtgärdens genomförande, resultat och slutliga kostnader. När slutrapporten är godkänd fastställer Naturvårdsverket det slutliga stödbeloppet och beslutar om slututbetalning. Huvudmannen får då en sista delutbetalning av stödet.