Ansökningsprocessen och redovisningen för sanering för bostadsbyggande - steg för steg

De olika stegen i att söka bidrag för att finansiera sanering av förorenad mark och bygga bostäder.

Ansökningsprocessen och redovisningen

 • Huvudmannen som ansvarar för projektets utförande och ekonomi tar fram en ansvarsutredning och skickar in till tillsynsmyndigheten (kommunen eller länsstyrelsen) för granskning.

  Vad som bör ingå i en ansvarsutredning, bilaga 3 (pdf 111 kB)
 • Huvudmannen gör en bedömning av värdeökningen - före och efter sanering, marknadsvärde och ortspriser avseende markvärdet. Värderingen ska göras av en av samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare med generell auktorisationoberoende sakkunnig.

 • Tillsynsmyndigheten granskar ansvarsutredningen och begär vid behov in kompletteringar av huvudmannen. När ansvarsutredningen bedöms komplett skickar tillsynsmyndigheten den vidare till Länsstyrelsen (som är regionalt samordnande i bidragsärenden) respektive Naturvårdsverket (som är nationellt samordnande) för granskning och bedömning av ansvarsförhållandena.

 • Huvudmannen tar fram en ansökan om bidragsmedel och bifogar ifylld mall med grunduppgifter om bland annat värdeökningen, samt övrigt underlag som behövs för att styrka uppgifterna i ansökan, och skickar in till länsstyrelsen för granskning.

  Vad som bör ingå i en ansökan, bilaga 1 (pdf 33 kB)Grunduppgifter och urvalskriterier, bilaga 2 (pdf 104 kB)
 • Länsstyrelsen granskar ansökan med underlag och begär vid behov in kompletteringar av huvudmannen. När ansvarsutredningen bedöms komplett skickar länsstyrelsen ansökan med underlag till Naturvårdsverket för godkännande.

 • När ansökan godkänts fattar Naturvårdsverket beslut om bidragsmedel till länsstyrelsen och länsstyrelsen fattar i sin tur beslut till huvudmannen.

 • Huvudmannen handlar upp och genomför saneringsåtgärden.

 • Huvudmannen gör en ekonomisk redovisning av projektet varje kvartal till länsstyrelsen.

 • Efter åtgärden tar huvudmannen fram en slutrapport och slutredovisar projektet till länsstyrelsen.

  Vad som bör ingå i en slutrapport, bilaga 4 (pdf 88 kB)Vad som bör ingå i en slutredovisning, bilaga 5 (pdf 80 kB)