Marknära ozon skadar både människors hälsa och växtlighet. Den svenska miljökvalitetsnormen, MKN, för marknära ozon överskreds vid några tillfällen under 2018. Halterna var relativt höga jämfört med tidigare år.

Sidan senast uppdaterad: 12 februari 2020Sidansvarig: Helena Sabelström